CONSTITUȚIA
REPUBLICII MOLDOVA
Contact

Discurs susținut de dl. Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, în cadrul dezbaterilor generale la cea de-a 75-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite

Domnule Președinte,
Domnule Secretar General,
Excelențele Voastre,
Doamnelor și domnilor,

Permiteți-mi să adresez felicitări domnului Volkan Bozkir cu prilejul alegerii în funcția de Președinte al sesiunii actuale a Adunării Generale și să-i urez succes în exercitarea acestui mandat important.

Totodată, exprim prețuire domnului Tijjani Muhammad-Bande pentru activitatea pe care a desfășurat-o în calitate de Președinte al sesiunii precedente.

 

Domnule Președinte,

Participarea noastră la lucrările sesiunii Adunării Generale constituie un privilegiu, chiar dacă pandemia ne obligă să aplicăm regimul virtual. Consider că sesiunea actuală a Adunării oferă un bun prilej pentru a celebra împreună Aniversarea a 75-a a creării Organizației Națiunilor Unite și pentru a reafirma atașamentul comun pentru valorile și principiile consacrate în Carta ONU.

Unii politicieni l-au parafrazat pe Voltaire, afirmând că dacă Organizația Națiunilor Unite nu ar fi existat, aceasta ar fi trebuit inventată. Subscriem în totalitate.

Văzută în retrospectiva celor 75 de ani de activitate, ONU a demonstrat că nu are alternativă la nivel global nici în termenii de legitimitate și impact normativ, nici în cei ai angajării plenare în soluționarea unor probleme și crize internaționale, așa cum s-a accentuat în Declarația de celebrare adoptată recent.

Sperăm că odată cu îndeplinirea pachetului de reforme, îndeosebi a celor care vizează sistemul ONU de dezvoltare, Organizația va conferi dinamism eforturilor de implementare a „Agendei pentru Dezvoltare Durabilă ‒2030”. Profit de ocazia oferită pentru a-i mulțumi personal Secretarului General, Antonio Guterres, pentru lansarea și realizarea acestor reforme complexe, care redefinesc rolul și ponderea ONU în lumea contemporană. Din această perspectivă, considerăm important să declarăm, în cadrul acestei sesiuni, angajamentul continuu şi sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Organizația Națiunilor Unite.

 

Stimate Domnule Președinte,

Trăim provocarea unui an fără precedent după amploarea, complexitatea și numărul crizelor de durată. Una dintre cele mai mari provocări de după cel de-al Doilea Război Mondial este pandemia de coronavirus, care a declanșat criza globală actuală. Pandemia afectează fiecare țară, generează efecte devastatoare de ordin economic, social și politic.

Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul partenerilor de dezvoltare, s-a concentrat asupra priorităților imediate de sprijinire a sistemului de sănătate prin achiziționarea de echipamente și produse medicale esențiale. Combaterea COVID-19 impune acțiuni coordonate și transparente la nivel global. În egală măsură, subliniem importanța unei cooperări internaționale consolidate, cu manifestarea solidarității. Susținem imperativul asigurării accesului universal la tratament și vaccinuri, când acestea vor deveni disponibile.

În lumina celor relatate, reiterăm că Republica Moldova susține plenar agenda desfășurată de Secretarul General ONU prin Planul global ONU de răspuns la criză, destinat celor mai defavorizate categorii sociale. Salutăm și instituirea Fondului special destinat sprijinirii măsurilor de răspuns și recuperare în lupta contra COVID-19 ale statelor cu venituri mici și mijlocii, în calitate de instrument critic în abordarea crizei din sistemele naționale de sănătate și a consecințelor de ordin economic și social, cauzate de virus.

 

Domnule Președinte,

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă rămâne în vizorul comun și are o importantă foaie de parcurs pentru o lume prosperă și pașnică, unde fiecare om s-ar bucura de drepturile sale și ar duce un trai decent în siguranță.

După cinci ani de implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, Republica Moldova a prezentat, în iulie curent, primul Raport Național Voluntar, care a constituit un exercițiu de cartografiere a progreselor, provocărilor, dar și oportunităților în identificarea soluțiilor pentru accelerarea dezvoltării sale.

Prin creșterea gradului de prosperitate, prin eforturile de reintegrare teritorială a țării, consolidarea statului de drept, modernizarea infrastructurii sociale și economice vor genera, în consecință, oportunități multiple de afirmare, posibilități de implicare și participare activă a fiecărui cetățean.

În ultimul an am reușit să obținem schimbări pozitive pe filiera combaterii corupției și continuăm să lucrăm eficient asupra reformei justiției ‒ elemente esențiale pentru asigurarea impulsului atât de necesar avansării noastre. Pentru a spori protecția socială a cetățenilor, am recurs la indexarea pensiilor și indemnizațiilor de două ori pe an. Este în plină desfășurare ambițiosul program național de reabilitare a infrastructurii rutiere. Reforma constituțională inițiată recent urmărește, de asemenea, scopul asigurării dezvoltării durabile a Republicii Moldova.

Folosesc acest prilej pentru a exprima preocuparea profundă a Republicii Moldova pentru schimbările climatice și cataclismele naturale. Țara noastră se raliază integral punctului de vedere potrivit căruia conservarea și utilizarea rațională a biodiversității, în special a distribuției echitabile a beneficiilor rezultate din exploatarea resurselor genetice, reprezintă instrumente indispensabile în avansarea procesului de implementare a Agendei  pentru Dezvoltare Durabilă – 2030 și a Viziunii pentru Biodiversitate – 2050.

 

Excelențe, doamnelor și domnilor,

În acest an marcăm 25 ani dela Conferința Mondială a Femeilor, desfășuratăla Beijingsub semnul acțiunii pentru incluziune și egalitate. Republica Moldova, alături de alte 189 de state, a adoptat Declarația Generală și Platforma de Acțiune cu privire la situația femeilor și participarea lor în condiții de egalitate în toate domeniile vieții publice și private.

Astfel, am inițiat mai multe reforme importante privind crearea condițiilor decente de muncă, eradicarea sărăciei, extinderea serviciilor sociale pentru femei, protejarea sănătății mamei și copilului, consolidarea sistemul de protecție a copiilor, construirea unei societăți pașnice și incluzive.

Republica Moldova a realizat progrese semnificative la capitolul participarea femeii la procesul decizional. Legislativul și alte importante instituții executive din stat sunt conduse, la ora actuală, de femei. Republica Moldova va continua investițiile în capitalul uman, ca o condiție a progresului.

 

Distinsă audiență,

Conflictele și crizele de diferită intensitate continuă să rămână o amenințare la adresa păcii, securității și dezvoltării pe întreg mapamondul. Republica Moldova susține Apelul Secretarului General ONU la încetarea globală a focului de arme. În condițiile unei crize globale, conflictele armate agravează situația și intensifică efectul distrugător al cursei înarmărilor.

Totodată, Republica Moldova exprimă profundă îngrijorare în raport cu amploarea cursei înarmărilor prin acumularea excesivă a armelor convenționale și a programelor de modernizare a armelor nucleare. Regretăm incertitudinea persistentă în situația cu privire la acordurile existente de dezarmare și control al armamentului strategic. Pe fundalul apariției și escaladării unui număr tot mai mare de conflicte armate, se atestă o creștere la nivel global a cheltuielilor militare și a comerțului cu arme. În acest sens, climatul internațional, marcat de utilizarea și amenințarea cu utilizarea forței, accentuează insecuritatea mediului internațional.

În ultimii ani, Republica Moldova și-a extins contribuția la procesul de menținere a păcii, asigurând pe deplin suplinirea pozițiilor alocate țării noastre în misiunile internaționale de pacificatori, cu respectarea strictă a criteriului de gen și în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate privind Femeia, Pacea și Securitatea.

În acest context, considerăm că Consiliul de Securitate ONU, în mod special membrii lui permanenți, trebuie să dea dovadă de o mai mare responsabilitate și atașament față de obiectivele și principiile Organizației.

 

Domnule Președinte,

Suntem martorii intervențiilor în echilibrul de securitate în lume și, mai cu seamă, în regiunea Europei de Est, unde se află și Republica Moldova. În pofida eforturilor depuse, constatăm lipsa unor progrese palpabile în depășirea conflictelor de durată.

Încă din 1992, atât în cadrul ONU și OSCE, cât și în cadrul altor platforme internaționale, Republica Moldova a abordat în permanență subiectul reglementării conflictului transnistrean. În pofida eforturilor depuse, suntem nevoiți să constatăm că până în prezent conflictul transnistrean rămâne nesoluționat. Cauzele ar putea fi identificate prin lipsa voinței politice corespunzătoare din partea unor actori implicați, prin existența intereselor economice tenebre ale unor cercuri din diferite țări ale regiunii în care ne aflăm, dar și prin caracterul geopolitic puternic pronunțat al problemei transnistrene.

În acest sens, subliniem importanța unei abordări constructive din partea tuturor actorilor angajați în cunoscutul format „5+2”și mandatat să identifice soluția finală a conflictului în cauză. Sunt convins de faptul că statele garante și observatorii vor depune eforturi suplimentare pentru identificarea rapidă a unei soluții cuprinzătoare, pașnice și durabile. Această soluție urmează să aibă la bază respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional, cu adoptarea statutului special regiunii transnistrene și asigurarea garantată a drepturilor politice, economice și sociale ale populației din această regiune a țării.

În ultimii ani ne-am concentrat asupra problemelor ce solicită acțiuni prioritare. Printre acestea asigurarea și garantarea liberei circulații pe întreg teritoriul țării, crearea spațiului economic unic și promovarea măsurilor de consolidare a încrederii.

Regretăm faptul că situația pandemică generată de COVID-19 acreat noi obstacole în calea liberei circulații a persoanelor, bunurilor şi serviciilor între cele două maluri ale râului Nistru. Acestea influențează negativ asupra drepturilor omului, tensionează situația în Zona de Securitate și trenează avansarea în procesul de negocieri.

Adoptarea unei decizii politice finale și semnarea documentelor relevante privind o soluționare completă a conflictului transnistrean ar trebui să se bazeze exclusiv pe inițiativele și propunerile formulate nemijlocit de către Republica Moldova, dar nu pe cele elaborate în afara țării. Prin urmare, vom depune eforturile necesare pentru ca un prim proiect al Parametrilor de bază și al principiilor modelului final de soluționare să fie elaborat rapid și transmis în prima jumătate a anului următor tuturor participanților la formatul „5+2” și părților interesate pentru a fi discutat și, sperăm foarte mult, găsit numitorul comun pentru o soluție a conflictului.

În acest context, ne pronunțăm pentru o cooperare sporită a ONU cu OSCE în gestionarea operațiunilor de menținere a păcii, garantarea respectului și promovarea drepturilor fundamentale ale omului în regiunile de conflict, facilitarea medierii și soluționării conflictelor. Noi contăm mult pe OSCE în calitate de factor stabilizator în plan regional. Totodată, considerăm că există și precondițiile necesare pentru reluarea dialogului bilateral cu Federația Rusă în vederea identificării unei soluții privind depozitul dela Cobasna. Circa20 de mii de tone de muniții deja învechite rămân staționate pe teritoriul Republicii Moldova.

Suntem conștienți de faptul că restabilirea integrității teritoriale și funcționarea Republicii Moldova ca organism unitar și indivizibil sunt decisive în edificarea unui stat modern, prosper și de succes.

 

Уважаемый господин председатель, дамы и господа

Исторически Молдавское государство обладало важной особенностью: наша страна образовалась на пересечении различных цивилизаций, культур, языков, религий и геополитических интересов. Поэтому полиэтничный, мультикультурный характер развития страны был и остаётся главной особенностью Молдовы. Уважительное, добрососедское отношение к языковым различиям других этносов стало основой существования Молдавского государства и важным условием его успешного развития. Проживая в мире и согласии на этой земле, представители разных культур, языка общения и конфессий, работают на благо и укрепление страны, что содействует развитию молдавской государственности на протяжении более чем 660 лет.

Со своей стороны, как Президент, хочу подчеркнуть – руководство Молдовы прилагает все усилия для того, чтобы сохранить атмосферу дружелюбия, взаимопомощи и взаимоуважения людей разных национальностей, языков общения и вероисповедания в нашей стране. Как результат – практически каждый гражданин Молдовы свободно говорит на нескольких языках, постоянно открывает для себя особенности культуры разных народов, русский язык имеет особый статус как язык межнационального общения. И это является безусловным конкурентным преимуществом для реализации возможностей наших граждан в современном мире.

Мы также считаем, что Республика Молдова может успешно развиваться как независимое, суверенное, правовое и демократическое государство, активно проводя политику постоянного нейтралитета, в основе которого лежит стремление молдавского народа к мирному сосуществованию с другими народами и государствами Европы и мира. Мы уверены, что постоянный нейтралитет Молдовы, закрепленный в действующей Конституции – это базовая основа нашей национальной, энергетической и информационной безопасности, залог устойчивого, долгосрочного экономического развития и процветания страны.

Мы искренне признательны Организации Объединённых Наций, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе и другим международным организациям и партнёрам, которые последовательно поддерживают Республику Молдова. Динамичное развитие Молдовы при содействии и масштабной поддержке международных партнёров будет способствовать укреплению диалога между странами нашего региона и в целом в Европе.

 

Stimate Domnule Președinte,

Acum trei ani am declarat politica externă echilibrată ca o condiție importantă pentru asigurarea dezvoltării durabile a Republicii Moldova.

Moldova este o țară mică, având un popor pașnic. Evident, nici vorbă să ne propunem să luptăm împotriva cuiva. Vrem să muncim pentru a ne moderniza rapid țara și a menține relații reciproc avantajoase cu întreaga comunitate internațională. Fiind un stat neutru, nu ne vom angaja în sprijinul unui stat contra altuia. Respectiv, nu admitem să ne alăturăm unor sancțiuni îndreptate împotriva partenerilor noștri. Reiterez faptul că, potrivit Constituției Republicii Moldova, noi suntem un stat neutru și, prin urmare, nu vom adera la niciun bloc politico-militar, nici în Vest și nici în Est.

În ultimii ani, politica externă a Moldovei a fost îndreptată spre păstrarea relațiilor de prietenie și a parteneriatelor internaționale, în mod special cu vecinii noștri direcți ‒ România și Ucraina.

Politica externă echilibrată are o importanță crucială pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a Republicii Moldova, protejând-o de fluctuațiile geopolitice contemporane.

La Vest, relațiile politice și cooperarea noastră cu UE sunt ghidate de Acordul de asociere semnat în 2014 în privința consolidării statului de drept, instituțiilor democratice, respectării drepturilor omului. În mod firesc, Uniunea Europeană este pentru Republica Moldova un partener strategic în toate domeniile vieții statului și a societății moldovenești.

Da, Moldova este o țară europeană datorită istoriei și poziției geografice. Suntem o parte integrantă a regiunii Est-Europene. În același timp, Republica Moldova are și o interferență pronunțată cu spațiul eurasiatic. Prin semnarea în 2018 a Memorandumului de cooperare cu Uniunea Economică Eurasiatică, Republica Moldova a obținut statutul de observator în această organizație ‒ fapt care ne permite să urmărim îndeaproape evoluția și perspectivele acestei promițătoare organizatii regionale. În ultimii ani am reușit să restabilim parteneriatul strategic cu Federația Rusă.

Astfel, una dintre prioritățile noastre rezidă în dezvoltarea bunelor relații de colaborare politică și economică cu partenerii în cadrul zonelor de liber schimb ale Uniunii Europene și ale Comunității Statelor Independente.

 

Excelențe, doamnelor și domnilor,

Marcarea a 75 ani de la fondarea ONU ne oferă prilejul special de a reconfirma atașamentul nostru față de obiectivele și principiile Organizației. Totodată, unitatea în acțiune, solidaritatea și cooperarea internațională, intensificate în lupta contra COVID-19,  ne vor ajuta să facem față acestui important test de rezistență al umanității.

 

Vă mulțumesc!